Shopping Cart

+421 948  203 814

 

info@pokusa.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej aj len ako „OP“) upravujú záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené kúpnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“) podľa ust. § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Obchodný zákonník“), ako aj právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace.

1.2. OP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Osobitné dojednania v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení OP majú prednosť pred týmito OP. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať tieto OP.

1.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami Kúpnej zmluvy, týmito OP, Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú rešpektovať zásady poctivého obchodného styku a obchodné zvyklosti medzi nimi

2. Zmluvné strany

2.1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Elize, s.r.o., so sídlom Duklianska ulica 79/20, 97101 Prievidza, IČO: 50352431, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka:  33175/R  (ďalej aj len ako „Predávajúci“).

2.2. Kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem s Predávajúcim pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo pri zabezpečovaní verejných potrieb (napríklad zdravotníckych, vzdelávacích, výchovných, sociálnej starostlivosti) alebo potrieb svojej prevádzky uzavrieť Kúpnu zmluvu a ktorá s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu a je identifikovaná v Objednávke alebo vo Faktúre (ďalej aj len ako „Kupujúci“).

3. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od Predávajúceho a zaplatiť Kúpnu cenu.

4. Dodanie a prevzatie Tovaru

4.1. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, ktorých druh, množstvo a prípadne aj akosť sú špecifikované v Objednávke (ďalej aj len ako „Tovar“).

4.2. Objednávkou sa rozumie právny úkon Kupujúceho vykonaný v akejkoľvek forme a adresovaný Predávajúcemu, v ktorom Kupujúci uvedie minimálne (1.) svoje identifikačné údaje, (2.) objednávaný Tovar s určením jeho špecifikácie, druhu, množstva, prípadne aj akosti, (3.) lehotu dodania bežne nie kratšiu ako 24 hodín a miesto dodania Tovaru a (4.) prípadne ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za nevyhnutné, a to v znení jej prípadných zmien podľa dohody zmluvných strán (ďalej aj len ako „Objednávka“).

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v súlade s Objednávkou. Ak Predávajúci vo výnimočných prípadoch nemôže dodať Tovar (jeho časť) v lehote podľa Objednávky, bezodkladne o tom informuje Kupujúceho a oznámi mu náhradnú lehotu na dodanie Tovaru (jeho časti). Ak Kupujúci s touto náhradnou lehotou súhlasí, Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar (jeho časť) v náhradnej lehote; ak Kupujúci s náhradnou lehotou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od konkrétnej Objednávky alebo jej časti v rozsahu len niektorého Tovaru. Ak Kupujúci pri oznámení náhradnej lehoty Predávajúcim neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má sa za to, že s náhradnou lehotou súhlasí.

4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v mieste podľa Objednávky alebo v mieste následne určenom Kupujúcim, ktorým miestom môže byť vždy len sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň Kupujúceho alebo prevádzkareň Predávajúceho na území Slovenskej republiky. V osobitných prípadoch sa zmluvné strany môžu individuálne dohodnúť na inom mieste dodania Tovaru na území Slovenskej republiky.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru v inom mieste ako prevádzkarni Predávajúceho Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru automobilovou prepravou, resp. je zabezpečená prostredníctvom tretej osoby, napr. zásielkovej služby, kuriérom, zmluvným partnerom Predávajúceho.

4.6. Tovar sa považuje za dodaný v momente, v ktorom Predávajúci umožní Kupujúcemu prevziať Tovar v mieste podľa bodu 4.4. OP. Momentom dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.

4.7. Pri dodaní Tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k Tovaru a tiež mu predloží dodací list, ktorý je Kupujúci (respektíve za neho konajúca osoba) povinný podpísať s uvedením čitateľného mena, priezviska (absencia čitateľného mena a/alebo priezviska nespôsobuje neplatnosť, resp. neúčinnosť takéhoto odovzdania) a podpisu konajúcej osoby a podpísané vyhotovenie dodacieho listu odovzdať Predávajúcemu. Ako dodací list môže slúžiť Faktúra podľa bodu 5.2. OP. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje vykonanie kontroly podľa bodu 4.8. OP, dodanie Tovaru podľa Objednávky a súlad údajov uvedených v dodacom liste so skutočne dodaným Tovarom. Zistené vady (napríklad dodanie Tovaru iného druhu, v inom množstve alebo v inej akosti) je Kupujúci povinný uviesť v dodacom liste odovzdanom Predávajúcemu podľa tohto bodu OP, emailom alebo telefonicky.

4.8. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru Predávajúcim vykonať kontrolu dodaného Tovaru (druhu, množstva, akosti) a v prípade baleného Tovaru aj kontrolu obalu Tovaru. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prevziať Tovar, ktorý spĺňa požiadavky Kúpnej zmluvy.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Cenníkom sa rozumie dokument vyhotovený Predávajúcim, ktorý obsahuje cenu za jednotlivý tovar v ponuke Predávajúceho určenú ako jednotkovú cenu za kus, váhu alebo objem (ďalej aj len ako „Cenník“). Predávajúci má právo jednostranne zmeniť Cenník čo do tovaru (rozšírenie o nový druh tovaru alebo zúženie o niektorý druh tovaru) alebo ceny tovaru (zvýšenie alebo zníženie ceny), najmä v prípade zmien cien na strane dodávateľov Predávajúceho alebo z iných prevádzkových dôvodov Predávajúceho. Cenník Predávajúci oznámi Kupujúcemu prostredníctvom B2B systému.

5.2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za dodaný Tovar vo výške podľa Cenníka po zohľadnení individuálnych zliav Kupujúceho. Ak Kupujúci v Objednávke uvedie Tovar, ktorého cena nie je uvedená v Cenníku, Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu vo výške, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú po vykonaní Objednávky Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna cena“).

5.3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa osobitných právnych predpisov; ak podľa Kupujúceho Faktúra tieto náležitosti nespĺňa, je povinný ju Predávajúcemu vrátiť bezodkladne po jej doručení, pričom Predávajúci je následne povinný bezodkladne túto Faktúru opraviť a doručiť ju Kupujúcemu. Predávajúci výslovne súhlasí, že Faktúra, na ktorej bude absentovať podpis a/alebo pečiatka Predávajúceho spĺňa pre účel zaplatenia Faktúry všetky požadované náležitosti a nie je dôvodom na vrátenie Faktúry, resp. na riadne a včasné nezaplatenie Faktúry. Kupujúci je taktiež povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách potrebných pre riadnu fakturáciu, pričom pokiaľ zmenu Kupujúci Predávajúcemu neoznámi pred momentom vystavenie Faktúry Predávajúcim, môže Predávajúci vrátiť Faktúru na opravu avšak Kúpnu cenu je povinný zaplatiť v lehote pôvodnej Faktúry (t.j. faktúry s nesprávnymi údajmi).

5.4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na Faktúre. 5.5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený na Faktúre. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

5.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému Tovaru úplným zaplatením Kúpnej ceny.

5.7. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry, je Predávajúci oprávnený voči pohľadávke z takejto faktúry započítať nároky vyplývajúce z ním (Predávajúcim) vystavených dobropisov pre Kupujúceho.

5.8. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úrokov z omeškania vo výške upravenej Obchodným zákonníkom a ďalšími predpismi Slovenskej republiky.

 5.9. Platba za tovar bude možná aj prostredníctvom online platobnej brány.

6. Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1. Vady Tovaru, ktoré je možné zistiť pri dodaní Tovaru (najmä dodanie iného druhu Tovaru, dodanie Tovaru v inom množstve, dodanie Tovaru po vyznačenom dátume minimálnej trvanlivosti), je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr pri vykonaní kontroly podľa bodu 4.8. OP ich zaznamenaním do dodacieho listu alebo emailom do 48 hodín od dodania tovaru. Skryté vady Tovaru, ktoré mal Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po tom, ako tieto zistí, a to oznámením reklamáciou, vykonaným emailom na adresu info@pokusa.sk , v ktorom uvedie minimálne (1.) identifikačné údaje Kupujúceho, (2.) špecifikáciu Tovaru a skrytej vady Tovaru, (3.) dátum zistenia tejto vady, (4.) číslo dodacieho listu alebo faktúry vzťahujúcich sa k dodaniu reklamovaného Tovaru.

6.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po jej uplatnení Kupujúcim, najneskôr však v lehote upravenej predpismi Slovenskej republiky. Za vybavenie reklamácie sa považuje uspokojenie nároku Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady podľa bodu 6.3. OP alebo oznámenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu o neopodstatnenosti reklamácie.

6.3. Ak Predávajúci zistí opodstatnenosť reklamácie Kupujúceho, podľa povahy vady Tovaru a svojej voľby (1.) dodá Kupujúcemu tovar, ktorým nahradí vadný Tovar, alebo (2.) dodá Kupujúcemu chýbajúci Tovar, alebo (3.) poskytne Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny vo výške podľa ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v nedodaní konkrétneho Tovaru, respektíve v konkrétnom množstve a za tento bola Kupujúcemu vyfakturovaná alebo Kupujúcim aj zaplatená Kúpna cena, alebo (4.) poskytne Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny vo výške pomernej časti ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v tom, že Kupujúcemu bol dodaný predajný Tovar, ale v nižšej akosti. Kupujúci je povinný Predávajúcemu vydať vadný Tovar, za ktorý bude Kupujúcemu dodaný náhradný tovar [bod (1.)] alebo poskytnutá zľava z Kúpnej ceny [bod (3.)].

6.4. V prípade strojov a zariadení poskytuje Predávajúci záruku za akosť v trvaní jedného (1) kalendárneho roka. V prípade Tovarov s uvedenou dobou spotreby (napr.  výživové doplnky, chovateľské potreby, liečivá) poskytuje Predávajúci záruku za akosť najneskôr do dňa exspirácie daného Tovaru.

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. Zmluvná strana môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v OP.

7.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu ani v lehote desať (10) dní po uplynutí lehoty splatnosti podľa bodu 5.4. OP.

7.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote podľa bodu 6.2. OP.

7.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

7.5. Odstúpením od Kúpnej zmluvy zanikajú nesplnené práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom poskytnuté plnenia v stave v akom boli poskytnuté pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, respektíve ak toto nie je možné, peňažnú náhradu takto poskytnutých plnení.

8. Používanie a ochrana získaných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len ako „Nariadenie“); Predávajúci zároveň vyhlasuje, že nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a čl. 10 Nariadenia.

8.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s čl. 5 Nariadenia

8.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

8.6. Kupujúci bude pred odoslaním Objednávky na akceptáciu vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že Predávajúci mu dostatočným a zrozumiteľným spôsobom oznámil:

8.6.1. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný Tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácií;

8.6.2. účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a následné plnenie z nej;

8.6.3. že bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v ust. bodu 8.2 a 8.1;

8.6.4. že požadované údaje je Kupujúci povinný poskytnúť.

8.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

8.7.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané;

8.7.2. účel spracúvania osobných údajov;

8.7.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný a identifikačné údaje sprostredkovateľa;

8.7.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

8.7.5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

8.7.6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

8.7.6.1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

8.7.6.2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;

8.7.6.3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

8.7.6.4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené;

8.7.6.5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;

8.7.7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

8.7.8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

8.7.9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Nariadenia, alebo iného predpisu; Kupujúci môže likvidáciu osobných údajov požadovať, resp. namietať spracúvanie osobných údajov na základe bezplatnej písomnej žiadosti s predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej páv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť ďalším spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktoré boli predmetom námietky, bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

8.8. Kupujúci má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; to neplatí na automaticky generované potvrdenie o prijatí Objednávky zasielané Predávajúcim pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

8.9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.10. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa tohto článku VOP, resp. vyhovieť požiadavkám Kupujúceho a písomne ho informovať najneskôr do 30 odo dňa prijatia žiadosti alebo požiadavky.

8.11. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne v súlade s VOP.

8.12. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať Tovar Kupujúcemu.

8.13. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy, ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa týchto VOP, sú predmetom obchodného tajomstva Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že ich žiadnym spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich utajenie.

8.14. Predávajúci sa zaväzuje, že osobnými údajmi Kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s dobrými mravmi a platnými predpismi, a tieto nebude obchádzať.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Vykonaním Objednávky Kupujúci súhlasí s ustanoveniami týchto OP, ktoré sú zverejnené v  systéme Predávajúceho

9.2. Predávajúci je oprávnený zmeniť OP a každú ich zmenu je povinný bezodkladne zverejniť. Predávajúceho. Zmenené OP sa nepoužijú na záväzkové vzťahy vzniknuté pred touto zmenou. Pri zmene OP Predávajúci vždy vyhotoví úplné znenie OP v znení ich zmien. Vykonaním Objednávky Kupujúci súhlasí s ustanoveniami OP v znení ich neskorších zmien.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie medzi nimi sa bude uskutočňovať, ak v jednotlivom ustanovení OP nie je ustanovené inak, osobne, prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra, alebo emailom. Za moment doručenia zásielky sa považuje (1.) prevzatie zásielky adresátom, (2.) vrátenie zásielky neprevzatej adresátom v odbernej lehote odosielateľovi, (3.) vrátenie zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia adresátom alebo (4.) vrátenie zásielky odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo inou poznámkou obdobného významu. Email sa považuje za doručený momentom jeho odoslania adresátovi.

9.4. Pre právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou, ako aj pre právne vzťahy súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo z Kúpnej zmluvy vyplývajúce vrátane zodpovednostných právnych vzťahov je rozhodným právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením jeho kolíznych noriem.

V Prievidzi 28.10.2020

                                                                                               Elize, s.r.o.

                                                                                              Mgr. Andrea Gašparovičová

Doprava ZADARMO

Pre objednávky nad 200 EUR

Garancia spokojnosti

Alebo vrátenia peniazí

Overená firma

POKUSA

100% bezpečný nákup

Dobierka / platba prevodom